coodev+

COOPERER POUR DEVELOPPER LES ENTREPRISES INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES
لنتعاون من أجل تطوير المقاولات الفردية والجماعية
COOPERATE TO DEVELOP INDIVIDUAL AND COLLECTIVE COMPANIES
ⴰⵏⵎⵉⴰⵡⴰⵣ ⴰⴷ ⵏⴰⵙⵙⵎⵖⵔ ⵜⵉⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⵎⵢⴰⵡⴰⵙⵉⵏ

COODEV.COOPLUS.ORG

ⴰⵏⵎⵉⴰⵡⴰⵣ ⴰⴷ ⵏⴰⵙⵙⵎⵖⵔ ⵜⵉⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⵎⵢⴰⵡⴰⵙⵉⵏ

Eⵏ ⵒⴰⵔⵜⴻⵏⴰⵔⵉⴰⵜ ⴰⵯⴻⵛ ⵍ’ⵄPEFE (ⵄⵙⵙoⵛⵉⴰⵜⵉoⵏ ⵒoⵓⵔ ⵍⴰ Pⵔoⵎoⵜⵉoⵏ ⴷⴻ ⵍ’Eⴷⵓⵛⴰⵜⵉoⵏ ⴻⵜ ⴷⴻ ⵍⴰ ⴼoⵔⵎⴰⵜⵉoⵏ à ⵍ’Eⵜⵔⴰⵏⴳⴻⵔ ⴰⵙⴱⵍ) ⴻⵜ ⵍ’ⵄⴳⴻⵏⵛⴻ Nⴰⵜⵉoⵏⴰⵍⴻ ⴷⴻ Pⵔoⵎoⵜⵉoⵏ ⴷⴻⵙ Eⵎⵒⵍoⵉⵙ ⴻⵜ ⴷⴻⵙ ⵛoⵎⵒéⵜⴻⵏⵛⴻⵙ, ⵍ’ⴰⵙⵙoⵛⵉⴰⵜⵉoⵏ ⵛooⵒⵍⵓⵙ ⵍⴰⵏⵛⴻ ⵛⴻⵜ ⴰⵒⵒⴻⵍ à ⵛⴰⵏⴷⵉⴷⴰⵜⵓⵔⴻ ⵒoⵓⵔ ⵒⴰⵔⵜⵉⵛⵉⵒⴻⵔ à ⵓⵏ ⵛⵢⵛⵍⴻ ⴷⴻ ⴼoⵔⵎⴰⵜⵉoⵏ ⴳⵔⴰⵜⵓⵉⵜ ⴷⴻ 10 ⵊoⵓⵔⵙ ⴻⵏ « ⴰⵛⵛoⵎⵒⴰⴳⵏⴻⵎⴻⵏⵜ ⴷⴻⵙ ⵟPE ⴻⵜ ⵍⴻⵙ ⵛooⵒéⵔⴰⵔⵉⵯⴻⵙ ».

ⵛⴻⵜⵜⴻ ⴼoⵔⵎⴰⵜⵉoⵏ ⵙⴻⵔⴰ ⵙⴰⵏⵛⵜⵉoⵏⵏéⴻ ⵒⴰⵔ ⵓⵏⴻ ⴰⵜⵜⴻⵙⵜⴰⵜⵉoⵏ ⴷⴻ ⵒⴰⵔⵜⵉⵛⵉⵒⴰⵜⵉoⵏ ⴻⵜ ⵍⴰ ⵒoⵙⵙⵉⴱⵉⵍⵉⵜé ⴷⴻ ⵙ’ⵉⵏⵙéⵔⴻⵔ ⴷⴰⵏⵙ ⵍⴰ ⵛooⵒéⵔⴰⵜⵉⵯⴻ ⴷⴻⵙ ⴰⵛⵛoⵎⵒⴰⴳⵏⴰⵜⴻⵓⵔⵙ ⵙoⵍⵉⴷⴰⵉⵔⴻⵙ.

Lⴻ ⵒⵔoⵊⴻⵜ

Lⴻ ⵒⵔoⵊⴻⵜ ⵛoOⴹⴻⵠ+ ⵛoⵏⵙⵉⵙⵜⴻ à ⴷéⵒⵍoⵢⴻⵔ ⵓⵏⴻ ⴻⵅⵒéⵔⵉⵎⴻⵏⵜⴰⵜⵉoⵏ ⵙoⵛⵉo-éⵛoⵏoⵎⵉⵇⵓⴻ ⵉⵏⵏoⵯⴰⵏⵜⴻ ⴻⵜ ⵒéⵔⴻⵏⵏⴻ ⵎⴻⵜⵜⴰⵏⵜ ⵍⴻⵙ ⵜⴻⵛⵀⵏⵉⵇⵓⴻⵙ ⴷⴻ ⴳⴻⵙⵜⵉoⵏ ⴻⵜ ⴷⴻ ⵎⴰⵏⴰⴳⴻⵎⴻⵏⵜ ⴰⵓ ⵙⴻⵔⵯⵉⵛⴻ ⴷⵓ ⴷéⵯⴻⵍoⵒⵒⴻⵎⴻⵏⵜ ⴷⴻⵙ ⵒⴻⵜⵉⵜⵙ ⵒⵔoⴷⵓⵛⵜⴻⵓⵔⵙ (ⵟPE) ⴻⵜ ⴷⴻⵙ ⵛooⵒéⵔⴰⵜⵉⵯⴻⵙ. Iⵍ ⵙ’ⴰⴳⵉⵜ ⴷⴻ ⴼoⵔⵎⴻⵔ ⴻⵜ ⴷⴻ ⵔⴻⴳⵔoⵓⵒⴻⵔ ⴷⴻⵙ « ⴰⵛⵛoⵎⵒⴰⴳⵏⴰⵜⴻⵓⵔⵙ ⵙoⵍⵉⴷⴰⵉⵔⴻⵙ » ⵒⵔoⵒoⵙⴰⵏⵜ ⴷⴻⵙ ⵙoⵍⵓⵜⵉoⵏⵙ ⵎⵓⵜⵓⴰⵍⵉⵙéⴻⵙ ⴰⵒⵒⵔoⵒⵔⵉéⴻⵙ ⴻⵜ ⵓⵏ ⵛoⵏⵙⴻⵉⵍ ⵒⴻⵔⵙoⵏⵏⴰⵍⵉⵙé ⴷⴻ ⵒⵔoⵅⵉⵎⵉⵜé.

Lⴻ ⵔéⵙⴻⴰⵓ ⴷⴻⵙ ⴰⵛⵛoⵎⵒⴰⴳⵏⴰⵜⴻⵓⵔⵙ ⵙoⵍⵉⴷⴰⵉⵔⴻⵙ ⴻⵙⵜ ⵓⵏⴻ ⵛoⵎⵎⵓⵏⴰⵓⵜé ⴷⴻ ⵒⵔⴰⵜⵉⵇⵓⴻ ⴰⵓⵜo-oⵔⴳⴰⵏⵉⵙéⴻ, ⵙ’ⴰⵒⵒⵓⵢⴰⵏⵜ ⵙⵓⵔ ⵍⴰ ⵛⴰⵒⵉⵜⴰⵍⵉⵙⴰⵜⵉoⵏ ⴷⴻⵙ ⵒⵔⴰⵜⵉⵇⵓⴻⵙ ⴻⵜ ⵍⴻ ⵒⴰⵔⵜⴰⴳⴻ ⴷⴻⵙ ⵙⴰⵯoⵉⵔⵙ. Lⴻⵙ ⴰⵛⵛoⵎⵒⴰⴳⵏⴰⵜⴻⵓⵔⵙ ⵎⵓⵜⵓⴰⵍⵉⵙⴻⵔoⵏⵜ ⵍⴻⵙ ⵔⴻⵙⵙoⵓⵔⵛⴻⵙ ⴰⵯⴻⵛ ⵓⵏⴻ ⵛⵔéⴰⵜⵉⵯⵉⵜé ⵇⵓⵉ ⴼⴰⵯoⵔⵉⵙⴻⵔⴰ ⵍⴻ ⴷéⵯⴻⵍoⵒⵒⴻⵎⴻⵏⵜ ⴷⴻ ⵏoⵓⵯⴻⵍⵍⴻⵙ ⴰⵒⵒⵔoⵛⵀⴻⵙ ⴷⴻ ⵔéⵙoⵍⵓⵜⵉoⵏ ⴷⴻ ⵒⵔoⴱⵍèⵎⴻⵙ.

ⴹⴻⵯⴻⵏⵉⵔ ⴰⵛⵛoⵎⵒⴰⴳⵏⴰⵜⴻⵓⵔ ⵙoⵍⵉⴷⴰⵉⵔⴻ

ⵄⵛⵇⵓéⵔⵉⵔ ⴷⴻ ⵏoⵓⵯⴻⵍⵍⴻⵙ ⵛoⵎⵒéⵜⴻⵏⵛⴻⵙ ⴻⵏ ⴰⵛⵛoⵎⵒⴰⴳⵏⴻⵎⴻⵏⵜ ⴷⴻⵙ ⵛooⵒéⵔⴰⵜⵉⵯⴻⵙ ⴻⵜ ⴷⴻⵙ ⵟPE.
Pⵔoⴼⵉⵜⴻⵔ ⴷ’ⵓⵏ ⵙⵓⵉⵯⵉ ⵒⴻⵔⵙoⵏⵏⴰⵍⵉⵙé ⵒⴻⵏⴷⴰⵏⵜ ⵓⵏⴻ ⴰⵏⵏéⴻ ⵒoⵓⵔ ⴷéⵯⴻⵍoⵒⵒⴻⵔ ⵙⴻⵙ ⴰⵛⵇⵓⵉⵙ.
Fⴰⵉⵔⴻ ⵒⴰⵔⵜⵉⴻ ⴷ’ⵓⵏ ⵔéⵙⴻⴰⵓ ⵏⴰⵜⵉoⵏⴰⵍ ⵒⵔoⵒoⵙⴰⵏⵜ ⴷⴻⵙ oⵓⵜⵉⵍⵙ ⵎⵓⵜⵓⴰⵍⵉⵙéⵙ ⴷéⵯⴻⵍoⵒⵒéⵙ ⵒⴰⵔ ⴷⴻⵙ ⵛoⵏⵙⵓⵍⵜⴰⵏⵜⵙ ⴻⵅⵒⴻⵔⵜⵙ.
ⵄⵒⵒⴰⵔⵜⴻⵏⵉⵔ à ⵓⵏⴻ ⵛoⵎⵎⵓⵏⴰⵓⵜé ⴷⴻ ⵒⵔⴰⵜⵉⵇⵓⴻ ⴰⵓⵜo-oⵔⴳⴰⵏⵉⵙéⴻ ⴻⵏ ⵛooⵒéⵔⴰⵜⵉⵯⴻ.
ⵛoⵏⵜⵔⵉⴱⵓⴻⵔ ⴰⵓ ⴷéⵯⴻⵍoⵒⵒⴻⵎⴻⵏⵜ ⴷⴻ ⵍ’éⵛoⵏoⵎⵉⴻ ⵙoⵛⵉⴰⵍⴻ ⴻⵜ ⵙoⵍⵉⴷⴰⵉⵔⴻ ⴷⴰⵏⵙ ⵙoⵏ ⵜⴻⵔⵔⵉⵜoⵉⵔⴻ

ⴹéⵔoⵓⵍⴻⵎⴻⵏⵜ ⴷⴻ ⵍⴰ ⴼoⵔⵎⴰⵜⵉoⵏ

ⵄⵓ ⵜoⵜⴰⵍ 20 ⵒⴰⵔⵜⵉⵛⵉⵒⴰⵏⵜ-ⴻ-ⵙ ⵙⴻⵔoⵏⵜ ⵙéⵍⴻⵛⵜⵉoⵏⵏé-ⴻ-ⵙ ⵒoⵓⵔ ⵍⴰ ⴼoⵔⵎⴰⵜⵉoⵏ.

Lⴻ ⵒⵔoⴳⵔⴰⵎⵎⴻ ⴷⴻ ⴼoⵔⵎⴰⵜⵉoⵏ ⴰⵓⵔⴰ ⵍⵉⴻⵓ ⴻⵏⵜⵔⴻ ⵍⴻ 09 ⴻⵜ ⵍⴻ 20 ⵏoⵯⴻⵎⴱⵔⴻ 2018.

Lⴰⵏⴳⵓⴻ ⴷⴻ ⵛoⵎⵎⵓⵏⵉⵛⴰⵜⵉoⵏ : Fⵔⴰⵏçⴰⵉⵙ ⴻⵜ ⵄⵔⴰⴱⴻ
Foⵔⵎⴰⵜⵉoⵏ ⴳⵔⴰⵜⵓⵉⵜⴻ
L’ⵀéⴱⴻⵔⴳⴻⵎⴻⵏⵜ ⴻⵜ ⵍⴰ ⵔⴻⵙⵜⴰⵓⵔⴰⵜⵉoⵏ ⴷⴻⵙ ⵒⴰⵔⵜⵉⵛⵉⵒⴰⵏⵜⵙ ⵙoⵏⵜ ⵒⵔⵉⵙ ⴻⵏ ⵛⵀⴰⵔⴳⴻ ⵒⴰⵔ ⵍⴻⵙ oⵔⴳⴰⵏⵉⵙⴰⵜⴻⵓⵔⵙ
Lⴻⵙ ⴼⵔⴰⵉⵙ ⴷⴻ ⵜⵔⴰⵏⵙⵒoⵔⵜ ⵏⴻ ⵙoⵏⵜ ⵒⴰⵙ ⵒⵔⵉⵙ ⴻⵏ ⵛⵀⴰⵔⴳⴻ.
Lⵉⴻⵓ ⴷⴻ ⵍⴰ ⴼoⵔⵎⴰⵜⵉoⵏ : ⵅⵀéⵎⵉⵙⵙⴻⵜ – ⵕéⴳⵉoⵏ ⵕⴰⴱⴰⵜ-ⵚⴰⵍé-ⵅⴻⵏⵉⵜⵔⴰ

REGISTER HERE : http://bit.ly/2yoWdVc

 

ⵉⴹⴼⴰⵔ ⴳ ⴰⵀⵉⵍ

 

Program Partners :